Talsnedkeren v/Kurt Friborg Jensen

Godkendt (registreret) revisor

Strandgade 52,  1. th.

3000 Helsingør

Email: kurt@strandgade52.dk

Telefon: 49211861

Mobil (direkte): 23426226

CVR- nr. 36 27 90 79Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Talsnedkeren v/Kurt Friborg Jensen CVR-nr. 36 27 90 79.


Nærværende forretningsbetingelser og aftalen med Kunden udgør den samlede aftale (Kundeaftalen) mellem kunden og TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN. I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalen, skal vilkårene i aftalen gælde.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang fra TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via mail, telefon eller på anden vis. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN, medmindre TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.


Opgavens afgrænsning og udførelse


Med mindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN har angivet, alene skønsmæssige.

Stemmer TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens / kundeaftalens indhold.

Såfremt TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, skal TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

 

Opbevaring af materiale


TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN ikke har ansvar for opbevaring mv.


Kvalitetskontrol


TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er medlem af FSR, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSRs klageadgang over revisorer. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for arbejdet og KURT FRIBORG JENSEN overholder krav til revisorers efteruddannelse.


Tavshedspligt


KURT FRIBORG JENSEN er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som KURT FRIBORG JENSEN modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.


Elektronisk kommunikation


Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.


Persondata


TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning.

 

Honorarberegning og betaling


Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs angivelse af honoraret udtryk for et skøn.

Hvis TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne han angivet i kundeaftalen. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

  1. a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
    b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
    c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden. Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen. Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail. Ved overskridelse af betalingsfristen betaler kunden rente svarende til 1,0 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet indbetales på TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs konto i TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs pengeinstitut. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling p.g.a. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav.

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN.

 

Ansvarsbegrænsning


Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN med specifikation af de mangler, der gør sig gældende. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN påtager sig ikke ansvar for andre parter, som drager fordel af eller benytter den af TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN leverede ydelse. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser. TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/indgåelse.

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar, som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN.

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill.

 

Fortrolighed

 

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger, herunder konklusionen på den leverede ydelse, fortroligt.

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN eller KUNDEN må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale.

Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer mit firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af mig. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger m.v., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

  

Identitetsoplysninger og hvidvaskregler

 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven gennemføre kundekendskabsprocedurer på deres kunder når de etablerer en forretningsforbindelse, en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, og i øvrigt på passende tidspunkter.

Kundekendskabsprocedurerne omfatter bl.a. indhentelse af kundens identitetsoplysninger.

 

I tilfælde af mistanke om hvidvask og/eller finansiering af terrorisme, som ikke kan afkræftes, er TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSEN forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om mistanken.

 

Lovvalg og værneting

 

TALSNEDKEREN V/KURT FRIBORG JENSENs ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for domstolene.

 

Talsnedkeren har ingen ansatte, så det er altid Kurt Friborg Jensen du har kontakt med, når en opgave skal løses.

Talsnedkeren har kontorfællesskab med Revisor Niels Jørgen Hansen.


Find vej